logo

Integritet


Personuppgiftspolicy
När Du registrerar Dig som kandidat hos Oss samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Vi behandlar självklart dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning såsom EU:s dataskyddsförordning (2016:679) (GDPR) och den svenska dataskyddslagen (2018:2018). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Nedan följer information om behandlingen samt information om dina rättigheter som registrerad.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
De personuppgifter som samlas in av oss, så som namn, adress, e-post m.m., samlas in och behandlas i den mån det är nödvändigt för att hantera dig som kandidat. 
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via på hemsidan, skickar e-post till oss eller registrerar dig som kandidat. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera dig som kandidat.  
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter sparas så länge du är en aktuell kandidat hos oss och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

De uppgifter som du uppger i din ansökan lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din ansökan och matcha ditt CV med aktuella rekryteringsuppdrag. De handlingar och den information som vi får genom tester hanteras konfidentiellt och etiskt korrekt.  Den medarbetare som tolkar och administrerar testerna hanterar dessa med absolut diskretion och med största respekt för kandidaten. Resultat kan alltid makuleras på begäran av kandidaten. De personuppgifter som lagras i tester gjorda i samband med ansökan kommer lagras i en databas för att sedan kunna användas i våra processer vid rekrytering samt bemanning. Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att användas i andra sammanhang eller av andra företag. Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part.

Dina rättigheter som registrerad
När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
-Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar
-Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
-Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att vi inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
- Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, till exempel under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
-I tillämpliga fall har Du rätt att nyttja rätten till dataportabilitet.
Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. 

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till oss. Såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Överföring till tredje land
Vi strävar alltid efter att inte överföra personuppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer vi vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är OnePartner Group AB, Org. Nr 556831-2812
För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt ovan ber vi dig kontakta dataskydd@onepartnergroup.se